Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

inngang - øst

https://www.firdaposten.no/solbakken-asylmottak/asylpolitikk/flora-kommune/floro-far-nytt-asylmottak/s/5-16-324435

 Av Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

– No blir det masse arbeidsplassar og aktivitet, jublar styreleiar i KF Innvandrarsenteret, Ronny Cassells.

 

Onsdag ettermiddag kom nyheita; Flora har fått ny rammeavtale med UDI om drift av asylmottak i Florø.

– Dette er ein langvarig avtale, på 5 + 2 + 2 år. Så dette betyr masse arbeidsplassar og aktivitet. Dette er svære greier. Ein særdeles god nyheit! fortel ein jublande Cassells.

Avtalen Florø får er på drift av eit basismottak. UDI vil ha fire-fem slike i kvar region, som skal vere grunnfjellet i mottaksstrukturen i Norge.

Cassells meiner dette betyr at avtalen er ekstra trygg og langsiktig avtale – at det då nærast er umogleg å legge ned mottaket.

Tidlegare har UDI operert med tremånadersavtalar. No vert avtalen på nærare ti år – det betyr at kommunen kan bygge opp til ei langsiktig og trygg mottaksdrift for både tilsette og bebuarar.

16. juli skal styreleiaren i KF Innvandrarsenteret til Bergen for å signere kontrakten. Då veit han truleg meir om oppstart og drift.

Tusen plassar på fem mottak

Cassells trur omfanget av plassar vil vere omtrent som tidlegare, med 110–130 plassar på det jamne, med moglegheit for å auke opp mot nærare 200 ved behov.

– UDI skal opprette 1.000 mottaksplassar på Vestlandet, fordelt på fem ulike mottak. Ein del detaljar og mindre underkontraktar står att før alle detaljane er på plass, fortel han.

Med ringverknadane medrekna trur Cassells mottaket betyr 30 arbeidsplassar. Rundt ni direkte på drifta, pluss ulike støttefunksjonar, lærarar med meir. For bebuarane skal ha mat, bustad, kle, barnehage og ulike andre tenester.

– Alt det statlege blir plukka vekk frå Florø. Då er det godt at noko går andre vegen òg. Så dette er ein stor dag!, seier Cassells.

I anbodsrunden har Flora kommune fått tilbakemelding på at dei var blant dei beste både på pris og på det faglege.

 

– Så vi var eigentleg ganske trygge på å få ein avtale. Vi visste at vi rula!

I tillegg til mottaksavtalen har Innvandrarsenteret fått tilsegn på statlege pengar til fleire ulike prosjekt den siste tida. Mellom anna 585.000 kr årleg i nokre år til fritidstilbod til einslege mindreårige, og pengar til kompetansesenteret dei har bygd opp i organisasjonen.

– Vi er veldig glade for kvar gong vi får slike prosjektmidlar. Det betyr både nye stillingar og ny aktivitet, og betre flyktning- og busettingsarbeid, seier Cassells.

– Eg er veldig stolt!

Også ordførar Ola Teigen (Ap) jublar over nyheita.

– Eg er letta og glad, og veldig stolt. Eg synst dette er veldig kjekt, seier Teigen.

I anbodsprosessen har Flora scora svært bra på kriteria bemanning og plan for integrering.

– Det er jo dette vi er best på. Eg er stolt av at vi har så flinke folk! I konkurranse med mange andre store, profesjonelle aktørar, så hadde vi det nest beste av alle tilboda. Vi har hevda oss særdeles godt, seier ordføraren.

– Arild Melvær i KF Innvandrarsenteret og Gjermund Veka ved bustadkontoret har gjort ein formidabel jobb i denne saka. Verkeleg, skryt han.

Eit nytt asylmottak med rundt 150 plassar betyr mykje for Florø, meiner ordføraren.

– Vi har drive mottak sidan 1993. Vi er veldig flinke på det, og florøfolk har eit nært forhold til mottaket. Vi har klart å få til ein heilskapleg tanke i integreringa, og er gode på det. Så har det også hatt positiv betydning for kommuneøkonomien vår, vi har kunne bygge opp gode, robuste tenester, seier han.

  Firdaposten

INKLUDERINGSKONFERANSEN 2019
TILLIT, FRIHET, RESSURS

NB: Påmelding via link nederst

Målet med integreringspolitikken er at de som kommer til Norge deltar i arbeids- og samfunnsliv. Vilje, kunnskap og samarbeid om inkludering er viktige forutsetninger for å realisere dette målet. KF Innvandrarsenteret inviterer derfor kommunale tjenester, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner, politikere og andre interesserte innbyggere til Inkluderingskonferansen 10. og 11. april.

På programmet står engasjerte fagfolk klare til å gi oss kunnskap om hvordan innvandrere møter sin nye hverdag i Norge, ulike former for krysspress og sosial kontroll, samt praktiske råd om hvordan man kan skape gjensidig tillit og styrke lokalsamfunnet ved å gi innvandrere muligheter til å bruke sine ressurser.

Velkommen!

Foredragsholdere:
Elisabeth Harnes: Spesialrådgiver, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS Vest).
Umar Ashraf: Forfatter og skribent Agenda Magasin
Thomas Walle: Sosialantropolog og forsker, Musea i Sogn og Fjordane
Dag Wollebæk: Statsviter og forsker, Institutt for samfunnsforskning, Oslo
Lisa Whitehead: PhD, internasjonal ledelse og organisasjon 
Hilde Kjærstad Jensen: Spesialrådgiver Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Sør)
Leila Rossow: Grunnlegger Papillon Bergen

Pris: 350 kr for en dag eller 500 kr for begge dagene
Stad: Flora samfunnshus
Påmelding:
https://forms.gle/St4x3NZku5x1QNCM7

Innvandringa til Flora skjer i hovudsak på tre ulike måtar:  Arbeidsinnvandrarar, flyktningar/asylsøkjarar eller familiegjenforente med nordmenn eller innvandrarar. I Flora er det Innvandrarsenteret som tek seg av mottak og busetting av flyktningar. 

Dei som er flyktningar mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å gjennomføre introduksjonsprogram.

Kven kan delta i programmet?

Les meir: Busetting og integrering av flyktningar

Siri Soereide Jansen

Vaksne (frå 16 år), både innvandrarar og norske med behov for grunnskoleopplæring, har rett til dette. Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga du treng for å få vitnemål. Utdanninga er gratis.

Desse faga kan du lære på grunnskulen: norsk ,matematikk, praktisk rekning, engelsk, samfunnskunnskap, naturfag.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å fullføre grunnskulen!

Rektor Siri Søreide Jansen, sirisoreide.jansen@

Lenkjer for meir informasjon:

Created by SJL Creations, see more on http://www.sjlcreations.be

Flora kommune er ein internasjonal kommune både i form av internasjonalt samarbeid og i form av å være eit multikulturelt samfunn. 01.01.2017 budde det 1707 innvandrarar i Flora. Dette var 14,2% av folketalet. Den største gruppa innvandrarar kjem frå Polen (271 personar).

Innvandringa til Florø føregår i hovudsak på tre ulike måtar. For det første har vi arbeidsinnvandring, der vi tek imot arbeidskraft. Flora er avhengig av denne typen innvandring for å tilføre lokalsamfunnet viktig kompetanse og dekke arbeidskraftsbehov i fleire sektorar. I 2016 hadde Flora ei netto innvandring på 141 personar.

Les meir: Innvandring

Frå oktober 2018 vil alle deltakarar i introduksjonsprogram og alle elevar som får norskopplæring, vere to dagar i veka ute i språkpraksis. Dette vil gjelde alle som har klart minst A1 nivå i norsk, slik at dei har eit minimum av norskkunnskapar når dei møter på ein arbeidsstad. Vi prøver å finne ein språkpraksisplass som liknar mest mulig på det yrket eller den karrierevegen deltakarane har ønska seg i den individuelle planen alle skal ha. Deltakaren vil få oppfølging på praksisplassen frå lærar med jamne mellomrom, og arbeidsstaden vil få oppfølging frå praksiplasskoordinator. Grunngjevinga for denne omlegginga er at deltakarane skal praktisere norsk i ein naturleg samanheng, lære yrkesrelaterte faguttrykk, og ikkje minst bygge seg nettverk i lokalsamfunnet. Slike nettverk er avgjerande for å få seg ein ordinær jobb etter at opplæringa er ferdig.
Elever ved norskopplæring i Flora

Opplæring i norsk språk, samfunnsfag og kultur. Vi tilbyr kurs på ulike nivå, frå nybegynnar til B1-nivå (B2 dersom det er nok deltakarar). Vi har undervisning både på dagtid og kveldstid. Tre gongar i året arrangerer vi norskprøver (mars, juni og desember) på alle nivå, frå A1-B2, skriftleg og munnleg. Dei ordinære norskkursa har stort sett undervisning mandag til fredag kl. 08:45 – 12:15. Etter lunsj har introduksjonsdeltakarane andre fag/studietid. Arbeidsinnvandrarar og andre som ikkje har flyktningbakgrunn får også tilbod om norskundervisning ved Innvandrarsenteret.

Les meir: Opplæring i norsk

31.august var siste dag for Solbakken asylmottak. Alle bebuarar har flytta til andre mottak eller blitt busette i ein kommune, og dei tilsette må finne nye jobbar. Mottaksleiar Bente Nygård er tilsett som programrettleiar i Innvandrarsenteret. Tilsettingsprosessen for den utlyste stillinga som programrettleiar blei stoppa då nedleggingsvedtaket blei kjent i slutten av mai. Maria Nesse held fram som sekretær i Innvandrarsenteret, Eva Jensen har begynt i Tiltakstenesta, Morgan Stavøstrand har fått arbeid på kulturkontoret, Ramatullah Uzbak går tilbake til miljøarbeid med einslege mindreårige, medan Randi Ohren og Merethe Øverås førebels ikkje har fått nye jobbar. Ellen Indrebø måtte slutte, sidan hennar stilling var eit prosjektarbeid i regi av UDI. Kurt Gjøringbø har også slutta i sitt vikariat som vaktmeister. Solbakken asylmottak blei opna 1.desember 1993, og det var eitt av dei eldste mottaka i landet då det blei lagt ned. Det er ikkje bestemt kva som skal skje med bygningane på området. Det nye administrasjonbygget blir framleis brukt som base av miljøvaktmeistrane til bustadkontoret.

Slide background

KONTAKT OSS


BESØKSADRESSE:
Florø Idrettssenter
Professor Gjelsvikvegen 20
6906 Florø


POSTADRESSE:
Markegata 51, 6905 Florø
57 75 66 60 - telefon
57 75 66 61 - faks

e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

org.nr 971 362 030


Kontaktskjema

Facebook side

Kart


Slide background

KONTAKT OSS


BESØKSADRESSE:
Florø Idrettssenter
Professor Gjelsvikvegen 20
6906 Florø


POSTADRESSE:
Markegata 51, 6905 Florø
57 75 66 60 - telefon
57 75 66 61 - faks

e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

org.nr 971 362 030


Kontaktskjema

Facebook side

Kart


Slide background

KONTAKT OSS


BESØKSADRESSE:
Florø Idrettssenter
Professor Gjelsvikvegen 20
6906 Florø


POSTADRESSE:
Markegata 51, 6905 Florø
57 75 66 60 - telefon
57 75 66 61 - faks

e-post: Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.

org.nr 971 362 030


Kontaktskjema

Facebook side

Kart