Ledig stilling - programrettleiar/flyktningkons. v/ KF Flora Innvandrarsenter

Flora kommune

Om teneste og stilling

KF Innvandrarsenteret i Flora skal tilsette programrettleiar/flyktningkonsulent i 100 % fast stilling frå 1.august 2018. Sjå meir om Innvandrarsenteret på innvandrarsenteret.no
Programrettleiaren jobbar i hovudsak med oppfølging av deltakarar i introduksjonsprogram. Målsettinga med introduksjonsprogrammet er å få deltakaren over til vanleg arbeid eller ordinær skulegang etter to år. Deltakarane er vaksne flyktningar som blir busette i kommunen, anten frå asylmottak, som overføringsflyktningar i samarbeid med UNHCR eller etter familiegjenforening. Jobben vil medføre kartlegging og utarbeiding av individuell plan, sakshandsaming, oppfølging av deltakarane i ulike tiltak og utstrakt samarbeid med norsklærarar, praksisplassar og offentlege etatar. Informasjon om og rettleiing i samfunnsfaglege emne er sentralt. God kontakt med offentlege og private arbeidsgivarar i kommunen er viktig. Arbeidet omfattar også hjelp til registrering hos politi og folkeregister, kontakt med UDI, oppretting av bankkonto, m.m., og ev. kontakt med barnehage og skule dersom deltakaren har barn, og oppfølging av saker med familiegjenforening. Kjennskap til nasjonal og internasjonal flyktningpolitikk er ein fordel.
Til stillinga ønsker vi ein person med relevant utdanning på høgskulenivå, gjerne med veiledingskompetanse og/eller fleirkulturell kompetanse og erfaring. Vi oppfordrar spesielt menn til å søke. Vi legg vekt på fleksibilitet, vilje til læring og godt humør

Søknadsfrist: 15.05.18

Arbeidsgiver: FLORA KOMMUNE

Sted: Flora kommune ledig stilling ved KF Innvandrarsenteret