Innvandringa til Flora skjer i hovudsak på tre ulike måtar:  Arbeidsinnvandrarar, flyktningar/asylsøkjarar eller familiegjenforente med nordmenn eller innvandrarar. I Flora er det Innvandrarsenteret som tek seg av mottak og busetting av flyktningar. 

Dei som er flyktningar mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å gjennomføre introduksjonsprogram.

Kven kan delta i programmet?

 Introduksjonsprogrammet er eit opplæringstilbod til nykomne flyktningar som er busette i Flora kommune etter avtale med utlendingsstyresmaktene (IMDi). Familiegjenforente til flyktningar kan også delta. Målsettinga er at du skal bli økonomisk sjølvstendig gjennom utdanning eller jobb.

Føresetnad for å delta er følgjande:

  • du har behov for grunnleggande kvalifisering
  • du er i alderen 18 til 55 år
  • du har budd i landet i under 2 år

Kva er introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogrammet består av norskopplæring, samfunnskunnskap, ulike kurs og språk- og arbeidspraksis.

Programmet er heilårleg og på full tid (dvs. 37,5 timar i veka) og kan vare i inntil tre år. Det blir laga ein individuell plan for kvar deltakar, med bakgrunn i den einskilde sitt opplæringsbehov.
Deltakarar i introduksjonsprogram har krav på introduksjonsstønad.

Kontaktperson (programrettleiar)

Kvar deltakar får ein kontaktperson på Innvandrarsenteret. Kontaktpersonen har oppfølgingsansvar i heile programperioden.